تهران - نیاوران - ساختمان نیاوران پارک
Niavaran Park Building, Niavaran, Tehran
9821-22713009+

ذرت شیرین دان شده