تهران - نیاوران - ساختمان نیاوران پارک
9821-22713009+

کلم سفید خرد شده